IV Халықаралық конгресс «Оториноларингологияның қазіргі заманғы мәселелері»

  IV Халықаралық конгресс

«Оториноларингологияның қазіргі заманғы мәселелері»

The IV-th International Congress
«Contemporary Challenges of Otorhinolaryngology»

 

 

IV Международный конгресс
«Современные проблемы оториноларингологии»

 

 

 

 

Алматы, 2014 жылғы 23-25 маусым

Almaty City, June  23-25,  2014

Алматы, 23-25 июня  2014 года

 

 

 Құрметті әріптестер !

 

Сіздерді «Оториноларингологияның қазіргі заманғы мәселелері» атты  IV Халықаралық конгреске және  «Жоғарғы тыныс алу жолдары мен құлақ ауруларындағы инновациялық технологиялар» атты халықаралық мастер-кластың құрметті қонағы болуларыңызға ізгі ниетпен  шақырамыз. Конгресс Алматы қаласында 2014 жылдың  23-25 маусым  аралығында өтеді.

 

Негізгі тақырыптардың бағыттары: «Оториноларингологиядағы аллергология, экология және кәсіби арулар патологияларының сұрақтары», «Құлақ және жоғарғы тыныс алу жолдарының реконструктивті хирургиясы», «Мұрын және оның қосалқы қуыстары ауруларының функционалды хирургиясы» , «Құлақ және жоғарғы тыныс алу жолдарының қабыну және дистрофиялық ауруларының диагностикасындағы, емдеудегі және метафилактикасындағы жаңа технологиялар»

 

Ұйымдастырушылар: С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті (ҚазҰМУ), «Астана Медициналық Университеті» АҚ (АҚ «АМУ»), Республикалық дәрігер-оториноларингологтардың Ассоциациясы.

 

Іс-шара өтетін орын: Алматы қаласы, ҚазҰМУ-нің «Даңқ» залы, ҚазҰМУ-нің «Concordia» театры және №5  ҚКА.

 

Бұл маңызды ғылыми форум төрт жылда бір өткізіледі және бұл форумға азиялық достастық мемлекеттер мен шетелдік мемлекеттер де қатысады.

 

Алматы қаласы  Іле Алатауының бөктерінде орналасқан ғылыми-мәдени және білімнің орталығы. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті медициналық және ғылыми мамандарды даярлаудағы, алыс-жақын шетелдік елдермен тығыз байланыстағы оқу орны. Халықаралық деңгейдегі дипломнан кейінгі білім беру мен жоғары білімді алдыңғы қатарлы мамандарды  бәсекелеске қабілетті етіп даярлаудағы  көшбасшысы. Білім мен ғылым, тәжірибенің тұтастығын қамтамасыз ететін ақпараттық, ұлттық ғылыми мектептің орталығы. Алматы қаласы  Қазақстан Республикасының оңтүстік- шығысында орналасқан тамаша климаттық жағдайларға ие болған аймақ, мұнда аса ауқымды демалыс зоналардың және қорықтардың болуымен қатар түрлі жемістердің, әсіресе Алматы апортының болуымен әлемге танымал.

 

Конференцияның ашылу салтанаты 2014 жылдың 23- маусымында сағат 10.00 — де ҚазҰМУ-нің «Concordia» залында , Төле би көшесі, 94 өтеді. Қатысушылардың тіркелуі сағат 8.00-ден 9.30- ға дейін өткізіледі.

 

Біз Сіздерді Алматы қаласында  күтеміз!

 

Dear Colleagues !

         We are privileged to invite you to take part at the IV-th International Congress on ‘Contemporary Challenges of Otorhinolaryngology’ and International Master Class on ‘Innovative Technologies  Applied for Upper Air Passages and Ear Disorders Treatment’, which are scheduled to be conducted on June 23-25, 2014 in Almaty City.

 

Themes  of the Principal Trends: ‘Issues associated to Allergology, Ecology and  Industrial Pathology in Otorhinolaryngology’, ‘Reconstructive Surgery  of Ear and Upper Respiratory Airways’, ‘Functional Surgery applied for Nasal Diseases and Paranasal Sinus’, ‘Brand New Technologies Applied in Diagnostics, Treatment and Metaphilactic of Inflammatory and Dystrophic Diseases of Ear and Upper Respiratory Airways’.

 

Facilitators:  The Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov (hereinafter referred to as KNMU after S. D. Asfendiyarov), the Astana Medical University (AMU), Republican Association of  E.N.T Specialists.

 

The venue for the event conduction is Almaty, ‘Slava’ (‘Gloria’) Hall of the KNMY, ‘Concordia’ Theater, Municipal Clinical Hospital No 5.

 

This significant scientific forum is held once of four years and traditionally is attended by representatives of the Asian countries and other states.

 

Almaty one of the most beautiful city located at the foot of the Zailisky Ala-Tau mountains, is a scientific, cultural and educational center of the country while the Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov is the workshop for training of public health care workers and scholars who have established close links and partnership relationships with the neighboring countries and beyond. The KazNMU is the leading educational establishment that trains and educates competitive medical workers upon completion of which young people will receive internationally recognized higher and postgraduate education.  The KazNMU is an integrated institution which ensures the alliance of fundamentals, educational training and practical activity, and cultivates scientific traditions which ultimately will build up a modern national science-based school.

 

One of the distinctive peculiarities of our area is that the climate here is very pleasant, the region is famous for its picturesque parks and wildlife sanctuaries, abundance of delicious vegetables and fruit, especially apples are juicy here.

 

The opening of the congress is scheduled for June 23, 2014 at 09.00 a.m. at the ‘Concordia’ Theater of the Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov at this address: 94, Tole-Bi street. Registration of the participants will be carried out from 08.00 a.m. till  09.30 a.m. We are looking forward to welcoming you in Almaty!

 

Дорогие коллеги!

         Мы имеем честь пригласить Вас принять участие в IV Международном конгрессе «Современные проблемы оториноларингологии» и международном мастер-классе «Инновационные технологии при заболеваниях верхних дыхательных путей  и уха», который состоится 23-25 июня 2014 года в городе Алматы.

Тематика основных направлений: «Вопросы аллергологии, экологии и профпатологии в оториноларингологии», «Реконструктивная хирургия уха и верхних дыхательных путей», «Функциональная хирургия при заболеваниях носа и околоносовых пазух», «Новые технологии в диагностике, лечении и метафилактике воспалительных и дистрофических заболеваний уха и верхних дыхательных путей».

 

Организаторы: Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (далее КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова), АО «Медицинский Университет Астана» (АО «МУА»), Республиканская Ассоциация врачей оториноларингологов.

Место проведения мероприятия г. Алматы, зал «Славы» КазНМУ, театр «Concordia» КазНМУ, ГКБ №5.

Этот важный научный форум проводится каждые четыре года и в нём участвуют  страны азиатского содружества и другие государства.

Алматы является  красивейшим  городом в Заилийском Алатау, научно-культурным и образовательным центром.  Казахский Национальный  медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова является кузницей медицинских и научных кадров, имеющий тесные связи со странами ближнего и дальнего зарубежья. КазНМУ – это лидер в подготовке конкурентоспособных специалистов с высшим и послевузовским образованием международного уровня. КазНМУ – это центр формирования единого информационного поля, обеспечивающего единство науки, образования и практики, который обеспечивает сохранение и преумножение научных традиций с последующим развитием национальной научной школы.

Наш регион обладает прекрасными климатическими условиями юго-востока Республики Казахстан, наличием больших парковых зон и заповедников, а также обилием фруктов, особенно яблок.

Открытие конгресса состоится 23 июня 2014 года в 10.00 утра   в театре «Concordia» Каз НМУ по улице Толе би 94. Регистрация участников проводится с 8.00 до 9.30 утра.

Мы ждем Вас в Алматы.

 

ТӨРАҒАЛАРЫ:

Байжунусов  Э. А. —  Казахстан Республикасының денсаулық сақтау вице- министрі

Аканов А. А. – С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің ректоры, профессор

Шайдаров М. З. –АҚ «Астана Медициналық Университеті» ректоры, профессор

 

ТӨРАҒА КӨМЕКШІЛЕРІ:

Рамазанова Б. А. – С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің ғылыми және инновациялық жоба жөніндегі  проректоры, профессор

Айнабекова П. Д. — С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің экономикалық сұрақ бойынша проректоры

Галицкий Ф.А. — АҚ «Астана Медициналық Университетінің» ғылыми және клиникалық жұмыстар  жөніндегі  проректоры

Тулебаев Р. К.—  Ұлттық ғылым Академиясының Академигі, ҚР оториноларингологтарының Ассоциациясының президенті, АҚ «Астана Медициналық Университетінің» оториноларингология кафедрасының меңгерушісі, профессор

Жайсакова Д. Е.– С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің оториноларингология кафедрасының меңгерушісі, профессор

Касымжанова Ж.К. – Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының басшысы, медицина ғылымдарының  кандидаты

Джандаев С. Ж. –АҚ «Астана Медициналық Университетінің» үздіксіз білім беру оториноларингология кафедрасының меңгерушісі, ҚР ДСМ  штаттан тыс бас оториноларингологы, профессор

Садыков Б.Н. – №5 Алматы қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігері, медицина ғылымдарының  докторы

 

СЕКРЕТАРИАТ:

Күлімбетов А.С. – медицина ғылымдарының докторы, ҚазҰМУ-нің оториноларингология кафедрасының профессоры

Кұдайбергенова С.Ф. –  медицина ғылымдарының докторы, ҚазҰМУ-нің оториноларингология кафедрасы

Ситников В.П.— Қазақстан-Ресей медициналық унверситетінің    оториноларингология курсының меңгерушісі, профессор

Розенсон Р.И. – АҚ «АМУ» №2 балалар аурулары кафедрасының  профессоры.                                                                                                               Тәукелева С.А.  — АМДБЖИ  оториноларингология кафедрасының меңгерушісі,профессор.

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ: Алматы қаласы, Төле би көшесі 94, С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті; №5 қалалық клиникалық ауруханасы, Достық даңғылы, 220.

+7 727 264-68-44 [email protected], [email protected]

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МҮШЕЛЕРІ:

Әміров Д.Қ. – №5 қалалық клиникалық ауруханасының бас дәрігерінің емдеу ісі бойынша орынбасары. Тел.: +7 701 7149221; e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Жарқынбекова Г.Қ. – м.ғ.к., С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің оториноларингология кафедрасының доценті Тел.: 264-68-44, +7 705 1871095, +7 701 7139588; e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Мұканова Ж.Т. – м.ғ.к., С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің оториноларингология кафедрасының доценті. Тел.: 264-68-44,+7 701 5141192; e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Крымова М.И. –  С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің оториноларингология кафедрасының  ассистенті Тел.: +7 702 461 19 29; e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Уәлиева Г.Э. – – Алматы қаласының штаттан тыс бас  оториноларингологы , м.ғ.к. Тел.: +7 777 228 19 64; e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Орынбаева Ж.С. – күндізгі  стационардың меңгерушісі, м.ғ.к. Тел.: +7 701 352 74 39; [email protected]. Алматы қаласы

Быстрова Е.В. — м.ғ.к,  №5 қалалық клиникалық аурухана, дәрігер-сурдолог. Тел.: 264-68-44, +7 705 991 15 82; e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Булдаков  А.М. – №5 ҚКА  2-ҚМТ бөлімшесінің меңгерушісі.Тел.: 264-68-44,+7 701 7155137; e-mail: [email protected], Алматы қаласы.

Айтбекова А.Б.-  оториноларинголог, +7 702 695 98 78, Алматы қаласы.

Баранкұлова М.М. — оториноларинголог, +7 771 411 96 87, e-mail: [email protected], Алматы қаласы

Зорина Ж.Н. — оториноларинголог, +7 777 344 79 29, e-mail: [email protected], Алматы қаласы.

Иманғалиева А.А. — оториноларинголог, г.Алматы, +7 701 341 41 87, e-mail: [email protected], Алматы қаласы.

Нұғманов Б.И. — оториноларинголог, +7 775 100 10 09, e-mail: [email protected], Алматы қаласы.

 

IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕССТІҢ

ЖҰМЫСЫНА ҚАТЫСУ ҮШІН ӨТІНІШТІҢ ҮЛГІСІ:

«Оториноларингологияның қазіргі заманағы мәселелері»

 

Қатысушының аты, жөні, тегі.  
Ғылыми дәрежесі  
Ғылыми атауы  
Қызметі  
Ұйым  
Баяндамамен қатысуы (баяндаманың атауы, оқу ұзақтығы)  
тек мақаламен қатысуы  
Баяндамасыз және мақаласыз қатысуы  
Қонақ үйді қажет  етесіз бе ?        Иә                Жоқ
Байланыс телефоны  
Электрондық мекен-жайы  

 

ТІРКЕУЛІК ЖАРНА  — 50 евро ( теңге курсы бойынша)

Төмендегілерге құқық береді :

 • Конгресс жұмысына және мастер-класқа қатысуға;
 • Конгрестің фирмалық сөмкелерін, бағдармаларын, конгресстегі оқылған еңбектердің ғылыми жинағын алуға;
 • Халықаралық деңгейдегі сертификат алуға;
 • кофе-брейк.

 

МАҚАЛА

 

Мақалаға арналған статьяларды ұйымдастыру комитетіне 2014 жылдың 15 маусымға дейін мына электронды поштаға [email protected]. жіберу қажет. Статьяларын жинағына жауапты Зорина Ж. Н., моб.:  8 777 34479 29.

Бір бетке төлем  2400 теңге.  Конгресске қатысу түрін көрсетіңіз.

 

МАҚАЛАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 

Редакцияға толық безендірілген  статьялардың электронды түрін жіберу қажет.

Файлға бірінші автордың тегі жазылады (Иванов.doc или Иванов1.doc, Иванов2.doc). Автор(лар)  жайлы қысқа анықтама — Аты, жөні, тегі фами­лия (толық), қызметі мен жұмыс орны, E-mail, факс, телефон, мекен –жайы..

Редакцияға өзге редакцияларға жіберілген немесе басқа басылымдарға шығарылған жұмыстар қабылданбайды. Талапқа сай емес жұмыстар қаралмай, қайта жіберіледі. Редакциялық кеңес статьяларды қысқартуға және жөндеуге құқығы бар. Барлық статьялар рецензиялануы керек. Статьялар орыс, қазақ немесе ағылшын тілінде қабылданады.

Статья : А4 —212×297 мм форматында, барлық алаң  20 мм, бет нөмірі парақтың жоғарғы оң бұрышында ; 1 аралық арқылы ,  шрифт өлшемі  – 14 пт, шегініс  10 мм, теру форматы  — документ WORD 6, 7 или 8 версии, или *.rtf. Тек шрифт Times New Roman қолдану керек.

Орыс тіліндегі 7-8 қатарлық көлемдегі резюме ( 1000 сөзге дейін) текст алдында, ал қазақ, ағылшын тіліндегі статья соңында жазылу шарт. Қазақ тіліндегі резюме сәйкесінше статья алдында, орыс және ағылшын тіліндегі резюме статья соңында жазылады. Әр резюмінің атауы, авторлардың тегі және кілтті сөздер болу қажет.

Статья көлемі: 3-4 беттеге дейін.

Титулдік бөлім

Статья атауы қысқа, бірақ мазмұнды болу қажет ( 10 сөзден көп емес);

Әрбір автордың толық аты-жөні, тегі;

Оқу орнының жұмыс жасалған бөлімінің, зертхананың, кафедранының атауы.

Барлық төлемдер банк арқылы жүзеге асады.

 

БАНКТІК РЕКВИЗИТТЕР:  

 

БИК АФАО «Цесна банк»  TS  ES  KZ  KA

Расчетный счет KZ49998CTB0000027863

РНН 600900569118, КБЕ – 18

Алмаатинская Ассоциация Оториноларингологов

БИН 060340018777

 

CHAIRPERSONS:

 

Baizhunussov E. А. – Vice Minister of Health Care of the Republic of Kazakhstan

Akanov А. А. – Rector of the Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov, Professor

Shaidarov M. Z. – Rector of ISC ‘Astana Medical University’, Professor

 

CO-CHAIRPERSONS:

 

Ramazanova B. А. – Pro-rector for Research & Innovative Projects of the KNMU named after S. D. Asfendiyarov, Professor

Ainabekova P. D.- Pro-rector for Economic Issues of the KNMU named after S. D. Asfendiyarov

Galitsky F. A. – Pro-rector for Research & Clinical Activities of JSC Astana Medical University’», Professor

Tulebayev R. К.  – President of Association of E.N.T Specialists, Academician of National Academy of Sciences of the RK, Professor

Zhaisssakova D.  Ye. – Chairholder of  Otorhinolaryngology of the KNMU named after S. D. Asfendiyarov, Professor

Kassymzhanova Zh. K.  – Head of Department for Health Care of the Almaty City, Candidate of Medical Science

Zhandayev S. Zh. – Chairholder of  Otorhinolaryngology,  of Ongoing Training and JSC ‘Astana Medical University’,  Chief   Outsourced E.N.T. Specialist of Ministry of Health Care of the RK, Professor

Sadykov B. N.  – Senior Physician of Municipal Clinical Hospital No 5, Doctor of Medical Science

 

SECRETARIAT:

Kulimbetov А.S. – Professor of Otorhinolaryngology Chair of the KNMU. University», Professor

Kudaiberghenova S. F. – Professor of Otorhinolaryngology Chair of the KNMU

Rozenson R. I. – Professor of Chair of Infantile Sicknesses No 2 of JSC  ‘Astana Medical University’, Professor

Sitnikov V. P.  – Head of  Otorhinolaryngology Course of the Kazakhstani-Russian University,  Professor

Taukeleva  S.А.  — Chairholder of  Otorhinolaryngology of the Almaty State Institute for Physicians’ Qualifications Upgrading,  Professor;

 

STEERING COMMITTEE’s ADDRESS: 94, Tole-Bi street,  Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov; Otorhinolaryngology Chair, Municipal Clinical  Hospital No 5, 220  Dostyk Ave.

 

STEERING COMMITTEE MEMBERS:

 

Amirov D. K.  – Deputy Chief Physician of Municipal Clinical Hospital No 5 for Clinical Care.   Tel.: +7 701 714 92 21;  E-mail:[email protected]

Djarkinbekova G. K. – Assistant Professor of Otorhinolaryngology Chair of the Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov, Tel: + 7 (727) 264 68 44, +7 705 187 10 95, +7 701 713 95 88;  E-mail:[email protected]

Mukanova Zh. T. — Assistant Professor of Otorhinolaryngology Chair of the Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov.Tel.: + 7 (727) 264 68 44,+7 701 514 11 92;  E-mail: [email protected]

Bystrova Ye. V. — Candidate of Medical Science,  (Audiologist) Surdologist.  Tel.:  + 7 (727) 264 68 44, +7 705 991 15 82;  E-mail:[email protected]

Krymova M. I. – Assistant of Otorhinolaryngology Chair of the Kazakh National Medical University named after S. D. Asfendiyarov.  Tel.: +7 702 461 19 29; E-mail: [email protected]

Ualiyeva G. E. – Outsourced E.N.T. Specialist of Almaty City;  Candidate of Medical Science.  Tel.: + 7 777 228 19 64;  E-mail:[email protected]

Orynbayeva Zh. S. – Head of Day Patient Department, Candidate of Medical Science.  Tel: +7 701 352 74 39; [email protected]. Almaty City.

Buldakov  А. М. – Head of E.N. T Department No 2 Municipal Clinical Hospital No 5.  Tel.:  + 7 (727) 264 68 44, +7 701 715 51 37;   E-mail: [email protected]

Aitbekova A. B. —  E.N.T Specialist,   Tel: +7 702 695 98 78, Almaty City.

Barankulova M.M. — E.N.T Specialist, +7 771 411 96 87, e-mail: [email protected], Almaty City.

Zorina Zh. N. — E.N.T Specialist, +7 777 344 79 29, e-mail: [email protected], Almaty City.

Imanghaliyeva А.А. — E.N.T Specialist, Almaty City, +7 701 341 41 87, e-mail: [email protected], Almaty City.

Nugmanov B. I. — E.N.T Specialist, +7 775 100 10 09, e-mail: [email protected], Almaty City.

 

APPLICATION FORM for PARTICIPATION at the  

IV-th INTERNATIONAL CONGRESS:

«Contemporary Challenges of Otorhinolaryngology»

 

First and Surname of a

Participant

 
Graduate Degrees  
Academic Titles  
Duty Position  
Institution Name  
Public Presentation (title, time    required for presentation)    
Participation with Publication  
Participation without Publication

and Presentation

 
Do you need any Hotel

Accommodation?

    Yes                        No
Contact Telephone Numbers  
E-mail Address  

 

REGISTRATION FEE — 50 Euro (as per official exchange rate)

Will authorize to:

 • Ø Participate at the Congress, to get involved in master classes;
 • Ø Receive the branded case of the Congress, catalogues, scientific materials with published presentations;
 • Ø Acquire an International certificate;
 • Ø Enjoy coffee-breaks

PUBLICATIONS

The presentations have to be forwarded to the Steering Committee prior to June15, 2014 via this e-mail address:  [email protected].  The person responsible for articles collection will Ms Zorina Zh. N.,  cellular phone number:  + 7 777 344 79 29;

Fee per page is KZT 2,400.

 

REGULATIONS FOR PUBLICATIONS SUBMISSION

It is required to forward to the editorial staff only comprehensively formalized articles presented in electronic format; The articles have to be entitled in accordance with the author’s surname (e.g. Ivanov.doc or Ivanov1.doc, Ivanov2.doc); Presentations should contain summary about the author (or co-authors) — his (their) surnames, first name, patronymic (full version),  duty position, place of work, E-mail, facsimile number, telephone number, address; It is prohibited to forward to the editorial staff articles which have been published in different editions or have been forwarded to other editorial boards;   The presentations which do not comply with the present requirements and standards will be reverted without being reviewed; The editorial board will be entitled to truncate the articles and if it will be require to insert amendments into them; All the articles will be reviewed; Articles may be accepted in Russian, Kazakh or English languages;

Article size format: А4 —212×297 mm, all the margins — 20 мм, page numbering should be marked in the upper right corner; in  1 space, font size – 14, setoff — 10 mmм, composition size —  WORD 6, 7 or 8 version, or alternatively *.rtf.  It is mandatory to use font: Times New Roman.

Summary volume  should be 7-8 lines (up to  1,000 words)  in Russian (in case if the article is in Russian), which has to be prior to the text itself, if the article is in Kazakh or English it has be at the end of the article. Accordingly summaries in Kazakh should go prior to the article itself published in Kazakh while the summaries in Russian and English should be placed at the close of the article. Each summary should have the title, author’s surname and first name and contain the key words;

Size of article:  3-4 pages.

Title:

Essay title which should be brief (not more that 10 words), but informative;

Each author should put his initials and last name; It is mandatory to write down the institution denomination, department, chair, laboratory where the work has been performed;

All payment transactions must be carried out via bank wire transfer.  

 

BANKING INSTRUCTIONS:  

 

BIC AFAO «Tsesna bank»  TS  ES  KZ  KA

Settlement account  KZ49998CTB0000027863

Registration number of the taxpayer 600900569118, КБЕ – 18

Association of Otorhinolaryngologists  of Almaty

BIN 060340018777 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

Байжунусов  Э. А. — вице- министр здравоохранения Республики Казахстан

Аканов А. А. – ректор Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д. Асфендиярова, профессор

Шайдаров М. З. – ректор АО «Медицинского Университета Астана», профессор

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 

Рамазанова Б. А. – проректор по научной работе и инновационным проектам КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, профессор

Айнабекова П. Д.- проректор по экономическим вопросам  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

Галицкий Ф.А. — проректор по научной и клинической деятельности АО «Медицинский Университет Астана», профессор

Тулебаев Р. К. – президент ассоциации оториноларингологов, академик НАН РК, профессор

Жайсакова Д. Е.– заведующая кафедрой оториноларингологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, профессор

Касымжанова Ж.К. – начальник Управления здравоохранения  г. Алматы, кандидат медицинских наук

Джандаев С. Ж. – заведующий кафедрой оториноларингологии ФНПР и ДО АО «Медицинский Университет Астана», главный внештатный оториноларинголог МЗ РК, профессор

Садыков Б.Н. – главный врач городской клинической больницы №5, доктор медицинских наук

 

 

СЕКРЕТАРИАТ:

 

Кулимбетов А.С. – доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии Каз НМУ

Кудайбергенова С.Ф. – доктор медицинских наук, кафедра оториноларингологии КазНМУ

Розенсон Р.И. – профессор кафедры детских болезней №2 АО «МУА», профессор

Ситников В.П.  – доктор медицинских наук, профессор,заслуженный врач РФ, академик Междунардной Академии Наукоториноларингология, хирургия головы и шеи, заведующий курсом  оториноларингологии Казахстанско-Российского университета.

Таукелева С.А.  — заведующая кафедрой оториноларингологии АГИУВ, профессор

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: ул. Толе Би 94, Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова; кафедра оториноларингологии, ГКБ №5, пр.Достык, 220. Тел. +7 727 264-68-44, e-mail: [email protected], [email protected]

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

 

Амиров Д.К. – заместитель главного врача ГКБ №5 по лечебной работе. Тел.: +7 701 7149221; e-mail: [email protected], г.Алматы

Джаркинбекова Г.К. – к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии Каз НМУ им. С.Д. Асфендиярова. Тел.: 264-68-44, +7 705 1871095, +7 701 7139588; e-mail: [email protected], г.Алматы

Муканова Ж.Т. – к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии Каз НМУ им. С.Д.Асфендиярова. Тел.: 264-68-44,+7 701 5141192; e-mail: [email protected], г.Алматы

Крымова М.И. – ассистент кафедры оториноларингологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Тел.: +7 702 461 19 29; e-mail: [email protected], г.Алматы

Уалиева Г.Э. – внештатный  оториноларинголог г.Алматы, к.м.н. Тел.: +7 777 228 19 64; e-mail: [email protected], г.Алматы

Орынбаева Ж.С. – заведующая дневным стационаром, к. м.н. Тел.: +7 701 352 74 39; [email protected]. г.Алматы

Быстрова Е.В. — к.м.н., врач-сурдолог. Тел.: 264-68-44, +7 705 991 15 82;

e-mail: [email protected], г.Алматы

Булдаков  А.М. – заведующий 2-м ЛОР-отделением ГКБ №5.Тел.: 264-68-44,+7 701 7155137; e-mail: [email protected], г.Алматы

Айтбекова А.Б.-  оториноларинголог, +7 702 695 98 78, г.Алматы.

Баранкулова М.М. — оториноларинголог, +7 771 411 96 87, e-mail: [email protected], г.Алматы

Зорина Ж.Н. — оториноларинголог, +7 777 344 79 29, e-mail: [email protected], г.Алматы

Имангалиева А.А. — оториноларинголог, г.Алматы, +7 701 341 41 87, e-mail: [email protected], г.Алматы

Нугманов Б.И. — оториноларинголог, +7 775 100 10 09, e-mail: [email protected], г.Алматы

 

ФОРМА ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА:

«Современные проблемы оториноларингологии»

 

Фамилия, имя, отчество  участника  
Ученая степень  
Ученое звание  
Должность  
Организация  
Участие с докладом (название, количество времени необходимое для доклада) или только постерный доклад (размер 1,0 х 1,0)  
Участие только с публикацией  
Участие без доклада и публикации  
Нуждаетесь ли Вы в гостинице?       Да                 Нет
Контактный телефон  
Электронный адрес  

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС — 50 евро ( по курсу тенге) даёт право на:

 • Ø участие  в работе конгресса, мастер-классов;
 • Ø получение фирменной сумки конгресса, программы, научных материалов с опубликованными трудами  конгресса;
 • Ø получение международного сертификата;
 • Ø кофе-брейк.

 

ПУБЛИКАЦИЯ

 

Статьи для публикации  необходимо прислать  в Оргкомитет   до 15 июня 2014 года по электронной почте: [email protected]. Ответственная за сбор статей  Зорина Ж. Н., моб.:  +7 777 34479 29.

Оплата  за  одну страницу  2400 тенге.

  

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ПУБЛИКАЦИЙ

 

В редакцию направляются полностью оформленные статьи в электронном варианте. Файл называть по фамилии первого автора (Иванов.doc или Иванов1.doc, Иванов2.doc). Краткая справка на автора(ов) — фами­лия, имя, отчество (полностью), должность и место работы, e-mail, факс, телефон, адрес. Направление в редакцию работ, опубли­кованных в других изданиях или посланных в другие редакции, не допускается. Статьи, оформленные авторами не в со­ответствии с настоящими требованиями, возвращаются без рассмотрения. Редакционный совет вправе сокращать статьи и при необходимости вносить в них поправки. Все статьи рецензируются. Статьи принимаются на русском, ка­захском или английском языках.

Статья в формате: А4 —212×297 мм, все поля 20 мм, номер страниц в верхнем правом углу; через 1 интервал, размер шрифта – 14 пт, отступ 10 мм, формат набора — документ WORD 6, 7 или 8 версии. Использовать только шрифт Times New Roman.

Резюме объемом в 7-8 строк (до 1000 слов) на русском языке (если статья на русском) помещается перед текстом, а на казахском и английском – в конце текста статьи. Соответственно резюме на казахском помещается в начале статьи на казахском, а на русском и английском – в конце текста статьи. Каждое резюме должно содержать на­звание, фамилии авторов и ключевые слова.

Объем статей:  до 4 страниц.

Титульная часть

Название статьи, которое должно быть кратким (не более 10 слов), но информативным;

Инициалы и фамилия каждого автора;

Название учреждения, отдела, кафедры, лаборатории в которых выполнялась работа.

 

Все платежи следует производить через банк.

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:  

БИК АФАО «Цесна банк»  TS  ES  KZ  KA

Расчетный счет KZ49998CTB0000027863

РНН 600900569118, КБЕ – 18

Алмаатинская Ассоциация Оториноларингологов

БИН 060340018777