Аккредитация образовательных программ резидентуры и стоматологии

Уважаемые коллеги, студенты и  резиденты!
с 3 по 5 мая 2016 г. в университете проводится специализированная аккредитация образовательных программ резидентуры (21 специальность) и программы стоматологии (бакалавриат).
Внешняя экспертная комиссия Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР)
под председательством проф.Кузгибеовой А.Б. (КарГМУ),
в составе 17 экспертов, в том числе 3-х зарубежных (Болгария, Азербайджан, Турция),
посетила подразделения  КазНМУ, кафедры и модули реализующие программы резидентуры и стоматологии.

Резидентура және стоматологияның білім беру бағдарламаларын аккредиттеу

Құрметті әріптестер, студенттер және резидентер!
2016 жылдың 3 — 5 мамыр күндері аралығында университетте резидентураның (21 мамандық) білім беру бағдарламаларына және стоматологияның (бакалавриат) білім беру бағдарламасына мамандандырылған аккредиттеу жүргізілуде.

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) құрамында 17 сарапшысы бар, оның ішінде 3 шетелдік (Әзірбайжан, Болгария,Түркия), сыртқы сараптау комиссиясы  проф. А.Б.Кузгибекованың төрағалығымен ҚазҰМУ-дың бөлімшелерін, резидентура және стоматология бағдарламаларын жүзеге асырушы кафедралар мен модульдерінде болды.

 

Accreditation of educational programs of residency and stomatology

Dear colleagues, students and residents!

The accreditation of educational programs of residency (21 specialties) and stomatology (bachelor) is carrying out at the university in May 3-5, 2016.

The external expert group of IAAR (Independent Agency of Accreditation and Ranking) is led by prof. Kuzgibekova A.B. (Karaganda State Medical University) including 17 experts where 3 foreign experts are from Bulgaria, Azerbaijan and Turkey. This commission visited structural divisions of KazNMU, departments and modules which realized programs of residency and stomatology